Gebruiksvoorwaarden Medi-Access

Deze gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op uw gebruik van de Medi-Access authenticatie en toegangsdiensten (Diensten) zoals deze worden aangeboden door IQVIA Solutions B.V., gevestigd te Herikerbergweg 314, Amsterdam (IQVIA). Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met deze Voorwaarden.

Artikel 1 - De Diensten

1.1
U wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verleend om gebruik te maken van de Diensten zoals beschreven en aangeboden op Medi-Access.
1.2
U bent verantwoordelijk voor de opvolging van de documentatie met betrekking tot de Diensten en IQVIA\’s aanwijzingen, en zorgt ervoor dat u beschikt over naar behoren werkende hardware (waaronder ICT, computers en mobiele apparatuur), software en internettoegang met voldoende beveiliging en capaciteit om de Diensten af te nemen.
1.3
U zult de Diensten niet gebruiken om soortgelijke diensten aan derden te verlenen, en de Diensten niet anderszins onjuist of oneigenlijk gebruiken.
1.4
Tenzij in deze Voorwaarden specifiek anders wordt vermeld, worden de Diensten verleend zonder garanties, waaronder garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de Diensten, fouten en bugfixes, extra functionaliteiten, serviceverzoeken en interoperabiliteit.
1.5
IQVIA heeft het recht de Diensten te wijzigen, waaronder de vorm, de uitstraling, de functionaliteiten en de interoperabiliteit ervan met hard- en software en bestaande diensten van IQVIA en haar partners.
1.6
IQVIA heeft het recht de verlening van Diensten aan U (geheel of gedeeltelijk) op te schorten indien u naar het redelijke oordeel van IQVIA deze voorwaarden schendt.

Artikel 2 - Gebruikersnamen en wachtwoorden

2.1
IQVIA voorziet u van de benodigde toegangsgegevens, zoals accountnamen, gebruikersnamen en wachtwoorden. U dient alle toegangsgegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden) geheim te houden.
2.2
U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de Diensten, inclusief de toegang tot beveiligde omgevingen, wanneer een gebruiker zich met behulp van uw toegangsgegevens toegang heeft verschaft tot de Diensten of een dergelijke omgeving, ook indien u geen toestemming voor dat gebruik heeft gegeven of zich van dat gebruik niet bewust was.
2.3
U zal een derde niet toestaan gebruik te maken van de Diensten of hen daartoe toegang te verschaffen, tenzij dit gebeurt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van IQVIA.
2.4
U zal ervoor zorgen dat, tenzij specifiek anders vermeld, de accountgegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden) en ieder afzonderlijk gebruik van de Diensten via dat account beperkt is tot één specifiek persoon en bijvoorbeeld niet met verschillende personen worden gedeeld.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1
Behoudens artikel 3.2 is IQVIA in geen geval aansprakelijk – hetzij ingevolge een contract, wegens onrechtmatige daad (waaronder in beide gevallen nalatigheid), op grond van een onjuiste voorstelling van zaken (anders dan een bedrieglijke voorstelling van zaken), schending van een wettelijke verplichting of anderszins op grond van de Voorwaarden – voor winstderving, derving van verwachte besparingen, inkomstenderving, omzetderving, gegevensverlies of -beschadiging, verlies van gebruik, verlies van goodwill, vertragingsschade of welke indirecte schade of gevolgschade dan ook.
3.2
Niets in de Voorwaarden wordt geacht de aansprakelijkheid van IQVIA uit te sluiten of te beperken ten aanzien van:
(i)
verlies of schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van IQVIA of functionarissen, werknemers, tussenpersonen of opdrachtnemers van IQVIA; of
(ii)
persoonlijk letsel of overlijden van een persoon, veroorzaakt door IQVIA of functionarissen, werknemers, tussenpersonen of opdrachtnemers van IQVIA.
3.3
Een vordering wegens verlies of schade dient binnen vier (4) maanden na de datum waarop de schade is veroorzaakt aan IQVIA te worden gemeld, bij gebreke waarvan afstand wordt geacht te zijn gedaan van een dergelijke vordering.

Artikel 4 - Gegevensbescherming

4.1
IQVIA verzamelt, verwerkt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens zoals beschreven in de Medi-Access Privacyverklaring.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom

5.1
IQVIA behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten op de Diensten en u zal op geen enkel moment rechten op, de eigendom van of een belang in deze intellectuele-eigendomsrechten verkrijgen op grond van enig gebruik van de Diensten.
5.2
Klant zal op geen enkel moment de eigendom van de intellectuele-eigendomsrechten van IQVIA betwisten of iemand anders daarbij helpen of iets doen wat de rechten van IQVIA op de Tuinbouwdiensten of de waarde van de intellectuele-eigendomsrechten daarop in gevaar zou brengen of zou doen verminderen.

Artikel 6 - Overige bepalingen

6.1
U mag uw rechten of verplichtingen ten aanzien van de Diensten niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IQVIA geheel of gedeeltelijk cederen, uitbesteden, overdragen of vervreemden, met dien verstande dat IQVIA haar rechten en verplichtingen ingevolge de Diensten zonder uw voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk aan een van de aan haar gelieerde personen mag cederen, uitbesteden, overdragen of vervreemden.
6.2
Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.
6.3
IQVIA is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen; deze wijzigingen zijn van toepassing op de Diensten en Voorwaarden met ingang van de datum waarop u hiervan in kennis wordt gesteld.
6.4
Ieder geschil dat uit de Voorwaarden en Diensten voortvloeit, wordt in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, die ten aanzien van dergelijke geschillen exclusief bevoegd is. Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

50969 leden

330 nieuwe leden
in de laatste 12 maanden